Logo Gmina Perlejewo

News

News zdjęcie id 699

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

03.10.2018

 

 

 

 

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

 

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W miejscowości Leszczka Duża w rejonie stacji paliw „Tomex” nasiliło się spożywanie alkoholu. Zagrożenie to zostało naniesione przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a po sprawdzeniu zostało potwierdzone.

(zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagający oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie)

 

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie negatywnego zjawiska dotyczącego popełnienia wykroczeń przeciwko Ustawie o wychowaniu w trzeźwości, wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, a także przeciwko obyczajności publicznej. Dążenie do ograniczenia zjawiska o 80%.

(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

  • Systematyczne sprawdzanie rejonu sklepu na stacji paliw we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, bezwzględne reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń (w tym pracowników sklepów sprzedających alkohol osobom nietrzeźwym lub nieletnim),

  • Nasilenie kontroli rejonu sklepu w okresie letnim, przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami wsi,

  • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie rozmów z właścicielem stacji paliw, pracownikami oraz klientami ,

  • Sporządzenie Karty Zadania Doraźnego odnośnie kontrolowania rejonu objętego zagrożeniem, kierowanie patroli OPI, WRD KPP Siemiatycze w celu kontroli miejsca zagrożonego,

  • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań środowiskowych z mieszkańcami wsi Leszczka Duża mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz o konsekwencjach nadużywania alkoholu,

  • Nawiązanie współpracy z GKRPiA, wspólne kontrole sklepu,

(należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

  • Urząd gminy Perlejewo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Perlejewie – wspólne kontrole sklepu na stacji paliw w zagrożonym rejonie, kierowanie osób nadużywających alkoholu na leczenie odwykowe

  • Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa

(należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

  • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań środowiskowych w ramach obchodu rejonu służbowego

  • Informowanie społeczności lokalnej za pomocą informacji zamieszczonych w prasie lokalnej, stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu gminy Perlejewo

  • Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami mogącymi naruszać przepisy prawa w rejonie sklepu.

(np. informowanie podczas realizacji zadań, podczas spotkań, zamieszczenie na stronie internetowej, prasie lokalnej, itp.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.