Logo Gmina Perlejewo

News

ZAPYTANIE OFERTOWE

21.12.2020

 

Perlejewo, dnia 21 grudnia  2020 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4, pkt 8 ustawy PZP na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci  z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Perlejewo.

 

Usługi będą świadczone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 r., poz. 1876);
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześnie 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo.

II. Przedmiot zamówienia: to świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Perlejewo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) dla 1 osoby w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku ( średnio 12 godzin miesięcznie)  w formie: 

 1. terapia fizjoterapeutyczna              -   4 godziny miesięcznie,
 2. terapia logopedyczna                      -   4 godziny miesięcznie
 3. terapia integracji sensorycznej        -   4 godziny miesięcznie

 

Zakres usługi obejmuje:

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).

III. Wymagania:

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

1. Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga

(specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy; terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2.  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 5.  zakładzie rehabilitacji;
 6.  innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowanie nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe: Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie.

III. Składnie ofert:

1. Miejsce składania ofert:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłanie drogą pocztową).

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2020 r.  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi”.

3. Oferta powinna zawierać:

 • formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę ( 1 godzina zegarowa) wykonania przedmiotu zapytania; cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, w tym  materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 31.12.2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Załączniki:

 1. Formularz – OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.