Logo Gmina Perlejewo

O Gminie

 

Gmina Perlejewo położona jest na południowym krańcu województwa podlaskiego, to najdalej na zachód wysunięta gmina powiatu siemiatyckiego, od województwa mazowieckiego oddziela ją wielka, malownicza i dzika rzeka Bug. Gmina o powierzchni 106,3 km2 leży na obszarze Wysoczyzny Drohickiej stanowiącej umiarkowanie zalesioną falistą równinę. Na jej terenie zlokalizowane są cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” i „Ostoja Nadbużańska” oraz Obszary Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” i „Dolina Bugu i Nurca”. Krajobraz Gminy Perlejewo, przez którą przepływa w swym naturalnym, meandrującym korycie niewielka rzeka Pełchówka, stanowią malownicze łąki i pola, uzupełnione licznymi kompleksami leśnymi.

Początki intensywnego osadnictwa na Ziemi Drohickiej, do której należał dzisiejszy obszar Gminy Perlejewo, sięgają końca XIV wieku. W okolicach Perlejewa osadzili się przede wszystkim rycerze z Księstwa Mazowieckiego, otrzymując nadania od 10 do 50 włók. W roku 1407, staraniem okolicznej napływowej katolickiej szlachty, jako jedna z pierwszych w okolicy powstała, główna do dzisiaj, parafia Perlejewo. Drugą największą parafię stanowi założona w 1491 roku parafia Granne, na części obszaru gminy działają także erygowana w 1451 roku parafia Ostrożany i powstała około 1446 roku parafia Ciechanowiec. Przez teren gminy przebiega najważniejszy trakt Rzeczypospolitej Obojga Narodów zwany Wielkim Gościńcem Litewskim. Pradawną przeprawą na rzece Bug w miejscowości Granne przeprawiali się wielcy ówczesnego świata, jak król Stanisław August Poniatowski czy podróżnik Georg Forster. Położenie przy Wielkim Trakcie, nad rzeką Bug, służącą do spławiania towarów, przede wszystkim zbóż do Gdańska, oznaczało dla okolicznej ludności rozwój gospodarczy i dobrobyt w czasach pokoju. Jednak w czasie wojen traktem przemieszczały się wojska, często niszcząc i paląc całą okolicę. I tak wiosną 1657 roku stacjonowały tu dłużej wojska koronne, po czym wojska siedmiogrodzkie i szwedzkie maszerowały przez Perlejewo kilkukrotnie. 24 lipca 1792 roku odegrała się tu ostatnia bitwa wojsko polsko-litewskich w obronie Konstytucji III Maja, a w 1812 roku przez Perlejewo podążała na Moskwę i z powrotem Wielka Armia Napoleona. Gmina Perlejewo to również miejsce jednej z największych bitew antykomunistycznego podziemia niepodległościowego stoczonej 18 sierpnia 1945 roku w Miodusach-Pokrzywnych. 

Gmina Perlejewo zmaga się z problemem depopulacji i starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności na koniec 2019 roku wyniosła jedynie 2914 mieszkańców. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest ujemny przyrost naturalny i notowany od lat wysoki wskaźnik zagranicznej emigracji zarobkowej. Niekorzystne zmiany demograficzne stawiają przed władzami gminy liczne nowe zadania, wśród których istotne znaczenie ma modernizacja infrastruktury, w tym budowa dróg i remonty budynków, rozwój oświaty polegający na zwiększaniu jakości i  dostępu do wiedzy, sportu i kultury oraz polityka społeczna mająca na celu zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców w zakresie usług wsparcia i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, transportu publicznego czy ochrony zdrowia. Powyższe zadania należy realizować pomimo trudnej sytuacji budżetowej samorządu. 

Gmina posiada liczne nieruchomości zabudowane, w tym Szkołę Podstawową, budynek Nadbużańskiego Centrum Turystycznego, świetlice wiejskie czy remizy strażackie. Większość nieruchomości gminnych wymaga całkowitego lub częściowego remontu. Niektórym budynkom należy nadać nowe funkcje w taki sposób, aby jak najlepiej służyły społeczeństwu i przyczyniały się do rozwoju Gminy Perlejewo. Na około 110 kilometrów dróg gminnych, 80% to drogi o nawierzchni naturalnej lub żwirowej, 20% natomiast to drogi o nawierzchni bitumicznej o różnym stopniu zużycia. Większość dróg wymaga naprawy lub przebudowy, pobocza dróg z rowami wymagają odkrzaczenia a w dalszej kolejności  corocznego wykaszania w celu poprawy bezpieczeństwa i wizerunku gminy. Istotny spadek liczby uczniów spowodował w ostatnich latach znaczny wzrost nakładów własnych na oświatę, które przeznaczane były dotychczas głównie na wynagrodzenia. Dużym wyzwaniem jest poprawa infrastruktury służącej oświacie, uprawianiu sportów i szerzeniu kultury oraz zwiększenie jakości nauczania, w tym uruchomienie dodatkowych zajęć i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Starzejące się społeczeństwo wymaga natomiast wdrożenia nowych programów i narzędzi, które poprawią jakość życia seniorów i ich rodzin.

 

             

                     Wizualizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Klub Seniora w Perlejewie

 

Gmina Perlejewo jest gminą typowo rolniczą z dużym potencjałem do rozwoju turystyki i opieki nad osobami  starszymi. Dominującym kierunkiem produkcji rolniczej, zlokalizowanej głównie we wschodniej, żyźniejszej części gminy, jest chów bydła mlecznego. Szczególnie atrakcyjna turystycznie jest natomiast zachodnia część gminy położona nad rzeką Bug. Działania władz nakierowane są między innymi na pozyskiwanie środków zewnętrznych dla kluczowych inwestycji gminnych. W ostatnim czasie pozyskane zostały znaczne dofinansowania na budowę dróg, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie, ochronę bioróżnorodności, modernizację infrastruktury wodociągowej czy adaptację budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Malucha, w którym zlokalizowane będą także biblioteki, przedszkole i świetlica środowiskowa. Na budynkach użyteczności publicznej zainstalowane zostaną wkrótce panele fotowoltaiczne o łącznej mocy około 120kW, trwają prace projektowe nad modernizacją oświetlenia ulicznego, a mieszkańcy, przy wsparciu gminy, mają szansę zakładania odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. Od 2019 roku na terenie Gminy Perlejewo odbywa się jedna z największych w kraju imprez kolarskich, „Lotto Poland Bike Marathon”, który doskonale uzupełnia organizowany wspólnie z Gminą Drohiczyn spływ rzeką Bug pod nazwą „500 kajaków”, organizowane są także liczne inne wydarzenia, w tym cieszący się coraz większą popularnością bieg „Tropem Wilczym”. W ramach wsparcia dla osób starszych uruchomione zostały liczne rządowe programy opieki, pozyskane dofinansowanie na dwa Kluby Seniora, a w planie jest odbudowa transportu publicznego wraz z przystankami autobusowymi i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Perlejewie. Na terenie gminy działają liczne organizacje społeczne, w tym 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 6 Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia „Perlejewo Łączy” i „Kobyla 560” czy Klub Sportowy „Iskra Perlejewo”, które integrują społeczeństwo lokalne i  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, budowy kapitału społecznego, szerzenia kultury i sportu. Nieustannie trwają prace nad licznymi projektami inwestycyjnymi, w tym projektami strategicznymi, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców ale również stanowić będą podwaliny długoterminowego rozwoju Gminy Perlejewo. Kluczowym, choć nie jedynym  takim projektem jest niewątpliwie projekt (od)-budowy mostu na rzece Bug w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Słowo Wójta:

Gmina Perlejewo, w której zgodnie z wolą mieszkańców, od 2018 roku sprawuję funkcję Wójta, była dla mnie i na zawsze pozostanie unikalnym i niepowtarzalnym miejscem na ziemi. Niesamowita dzika przyroda, wydarzenia historyczne wielkiej wagi, gościnni i pracowici mieszkańcy oraz wielki potencjał rozwojowy to kluczowe wartości, które czynią to miejsce wyjątkowym. Wkładając ogromny wysiłek w poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gminy mam nadzieję, że z czasem stanie się ona wyjątkowa dla wielu nowych osób, które zdecydują się do nas przyjeżdżać jako Goście, rozwinąć tu swoją działalność gospodarczą lub osiedlić na stałe w Gminie Perlejewo, powiększając szeregi jej zacnych mieszkańców. Serdecznie zapraszam ☺

Rozdanie medali Lotto Poland Bike Marathon, Nadbużańskie Centrum Turystyczne w Grannem, 2019

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.